آنچه گزارش DFM باید شامل شود.

May 20, 2022

آخرین اخبار شرکت آنچه گزارش DFM باید شامل شود.

کیفیت قالب های پلاستیکی نیز بر قیمت تمام شده قالب های پلاستیکی تاثیر می گذارد.برای ساخت قالب های پلاستیکی خوب، ساخت DFM بسیار مهم است.دفعه قبل محتوای گزارش DFM قالب های پلاستیکی را توضیح دادیم که تنها بخشی از آن است.در مرحله بعد، FORWA به اضافه کردن دو نکته ادامه خواهد داد:

1. روش پرتاب، موقعیت پرتاب، موقعیت خط جداسازی، الزامات عدم تطابق، الزامات ظاهری و همچنین اطلاعات حکاکی قطعات پلاستیکی باید در گزارش DFM ارائه شود.

2. اگرچه قالب پلاستیکی دارای DFM است، اما هیچ مردی همیشه عاقل نیست.بنابراین در گزارش DFM باید برای محتوای نامشخص برنامه ریزی شود.هرچه محتوای DFM قالب پلاستیکی دقیق تر باشد، عوامل بیشتری را در نظر بگیرید، پردازش بعدی ساده تر خواهد بود، تغییر پس از قالب آزمایش ممکن است کمتر باشد.در فرآیند ساخت DFM، فراوانی تعامل با مشتریان بسیار بالا خواهد بود.بنابراین، فرآیند ساخت DFM همچنین فرآیندی برای درک خواسته‌های مشتریان برای محصولات است تا از مخالفت با خواسته‌های مشتریان و منجر به شکایت مشتریان جلوگیری شود.حتی اعتماد مشتریان را از دست بدهید.